Till startsidan
Konsument-ForumRemisser

Sorterat i datumordning:    2010 l 2009 l 2008 l 2007 l 2006 l 2005 l 2004 l 2003 l 2002 l 2001
2000 | 1999 l 1998 l 1997 l 1996

Sorterat i ämnesområden
   2005
2005-11-01 Remissvar - Bilen Biffen och Bostaden (SOU:2005:51)
2005-11-01 Remissvar - Förslag till försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor
2005-03-31 Betänkandet Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (SOU 2004:81)
2005-03-23 Remissvar till departementspromemorian Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (Ds 2004:52) del 1-4. (pdf)
2005-02-28 Hållbara laster för en ljus framtid, SOU 2004:119 (pdf-fil)
2005-02-15 Den framtida konsumentpolitiken (Ds 2004:51)
2005-02-01 Energideklarering av byggnader - För effektivare energianvändning (SOU 2004:109)
  upp   2004
2004-10-15 Kommentararer till "The future of Health in Europe - An overview of strategies for better health" (pdf)
2004-08-03 Yttrande över förslag till föreskrifter om märkning med viss symbol (”nyckelhålsmärkning”)
2004-05-11 Om användningen av nitrit i Kravprodukter
2004-01-20 Sveriges Konsumenter I Samverkans remissvar ang. DRAFT DISCUSSION DOCUMENT FOR THE AD HOC MEETING ON BIOWASTES AND SLUDGES 15-16 JANUARY 2004, BRUSSELS
  upp
   2002
2002-12-20 Codex märkningskommitté CCFL
2002-12-20 Codexdokument om spårbarhet CX/FICS 02/11/7
2002-11-20 SKIS synpunkter på remiss: Svenskt bud i GATS-förhandlingarna
2002-08-23 Remissvar till "Aktionsplan för ökad återföring av fosfor ur avlopp från hushåll". (Naturvårdsverket 020610)
2002-07-31
Höj panten!
2002-04-26 Synpunkter på remiss: EG-kommissionens förslag till förordning för biosäkerhetsprotokollet (Cartagenaprotokollet), Dnr EUM 2002/337/Kn
2002-02-22 Synpunkter på Remiss 472/2002 bekämpningsmedelsrester i barnmat
2002-02-13 Synpunkter på Promemorian mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
  upp


   2001
2001-12-14
Codexarbete med riktlinjer för riskanalys av livsmedel framställda med modern bioteknik - allergifrågor mm. Synpunkter på remiss Dnr 1216/01
2001-11-14
SKIS synpunkter på "Handel och hållbar utveckling i ett integrerat perspektiv". Kommerskollegium Dnr 119-2323-2001.
2001-09-14
Remiss till Miljödepartementet - Synpunkter inför Rio+10 om hållbar utveckling i förhållande till hållbar konsumtion"
2001-08-14 Remissvar: Aktionsplan för ekologisk produktion Jo2001/2098
2001-07-17
Remiss: "Discussion Paper" om närings- och fysiologiska påståenden (uppdaterad 2001-08-02)
2001-06-26 Remiss: Codex märkningskommitté CCFL - märkning av livsmedel framställda med bioteknik (Dnr 1686/00 och 1409/01)
2001-05-09 SKIS motsätter sig tillsättande av fytostyroler i bageriprodukter, snacks och godis i avsikt att påstå att det har kolesterolsänkande effekt. (DNR 879/01)
2001-05-09 SKIS motsätter sig tillsättande av fytostyroler i bageriprodukter, snacks och godis i avsikt att påstå att det har kolesterolsänkande effekt. (DNR 879/01)
2001-04-16 Synpunkter på betänkandet "Att spränga gränser - bioteknikens möjligheter och risker" (SOU 2000:103)
2001-04-13 Remiss Dnr 1798/00 Saknr 341 till Livsmedelsverket angående "Märkning av GMO-livsmedel"
2001-02-12 Angående tillsatser i ekologiska livsmedel
  upp


   2000
2000-12-16 Remissvar ang Krav-regler
2000-11-28
Remiss till Kommerskollegium om TRIPS
2000-10-23
SKiS remissvar till EU-komissionen om bestrålning av livsmedel
2000-10-04
Synpunkter på remiss "Varor utan faror" 
2000-09-28
Ang. Växtgenetiska resurser - nya texter (Teheran)
2000-09-25 Remiss: "Codex arbete med riktlinjer för GMO-riskanalys" (Dnr 1124/00)
2000-09-18 Vissa märkningsfrågor med anledning av den s k vitboken
2000-07-27 Remiss över EU:s Whitepaper on Food Safety, AEC
2000-07-24 Remiss betänkande av Konsumentpolitiska kommittén 2000 
 ”Starka konsumenter i en gränslös värld”  (SOU 2000:29)
2000-06-03 Remiss: Synpunkter om CCNFSDU kosttillskott, CX/NFSDU 00/5
2000-03-31 Remiss Dnr 803/00 till Livsmedelsverket angående GMO-majs
2000-03-30 Vitbok om livsmedelssäkerhet Komm (1999 719 slutlig)
2000-01-17 Remiss Dnr 4164/99 "Codex och livsmedel framställda med genteknik"
2000-01-05 Remiss: Ansökan om tillstånd till utsläppande på 
marknaden enligt förordning om nya livsmedel av Salatrim
2000-01-05 Nej till ökade doser vid bestrålning av livsmedel (CL 1999/32-FAC)
  upp


   1999
1999-10-17
Yttrande till Bioteknikkommitté om bioteknik från ett konsumentperspektiv
1999-05-17
Konsumenter i Samverkans yttrande över FDA's förslag om ändring i de amerikanska reglerna för märkning av bestrålade livsmedel.(Docket no. 98N-1038)
1999-02-24
Konsumenter i Samverkan har följande synpunkter på förslaget om regler för
märkning med termen "vegetarisk"
 
1999-01-27
Konsumenter i Samverkans synpunkter på WTO:s rapport om handel och investeringar (Globalisering - Kommerskollegium Dnr 117-2536-98)
1999-01-09
Sveriges Konsumenter i Samverkan: Synpunkter om biosäkerhetsprotokollet
  upp


   1998
1998-12-06
Deltagande av internationella icke-statliga organisationer i Codexarbetet (Globalisering - Livsmedelsverket Dnr3506/98)  
1998-12-02
Konsumenter i Samverkan anser att EU-förordningen i frågan är godtagbar och bör kunna användas som underlag för märkningsregler inom Codex Alimentarius  (Märkning - Livsmedelsverket Dnr 2768/98)
1998-08-05
Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad tomat   (Genteknik - Livsmedelsverket Dnr 1732/98)
1998-08-05 Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:45) om genetiskt modifierade växter   (Genteknik - Jordbruksverket Dnr 1732/98)
1998-07-14 En livsmedelsstrategi för Sverige  (Närings- och handelsdepartementet SOU 1997:167)
1998-04-13 USDA - National Organic Standards (Ekologiska livsmedel)
  upp


   1997
1997-12-11
Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojaböna   (Genteknik - Livsmedelsverket Dnr 3423/97)
1997-10-28
Förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om vitamin- och mineralpreparat   (Vården - Livsmedelsverket Dnr 2473/97)
1997-10-28 Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen   (Vården - Läkemedelsverket Dnr 581:5317/97)
1997-10-24 Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojabönor   (Genteknik - Livsmedelsverket Dnr 3423/97)
  upp


   1996
1996-03-31 Synpunkter på gemensam ståndpunkt (EG) nr 25/95   (Genteknik - Jordbruksdepartementet)
1996-01-31 Rapport från Livsmedelsverkets och Läkemedelsverkets gemensamma referensgrupp för gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel   (Vården - Livsmedelsverket Dnr 3669/95)
  upp

Sorterat i ämnesområden:

Avloppsslammet Genteknik Livsmedel allmänt
Bestrålning av livsmedel Hållbar utveckling Märkning
Codex Alimentarius regelverk Hälsofrågor Vården
Ekologiska livsmedel Internationellt  
Fiske Konsumentinflytande  


Avloppsslammet
2007-09-30 Remissvar Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner
2004-01-20 Sveriges Konsumenter I Samverkans remissvar ang. DRAFT DISCUSSION DOCUMENT FOR THE AD HOC MEETING ON BIOWASTES AND SLUDGES 15-16 JANUARY 2004, BRUSSELS
2002-08-23 Remissvar till "Aktionsplan för ökad återföring av fosfor ur avlopp från hushåll"


Bestrålning av livsmedel
2000-10-23 SKiS remissvar till EU-komissionen om bestrålning av livsmedel.
2000-01-11 Nej till ökade doser vid bestrålning av livsmedel (CL 1999/32-FAC)
1999-05-17 Konsumenter i Samverkans yttrande över FDA's förslag om ändring i de amerikanska  reglerna för märkning av bestrålade livsmedel. (Docket no. 98N-1038)
upp

Codex Alimentarius regelverk
2002-12-20 Codex märkningskommitté CCFL
2002-12-20 Codexdokument om spårbarhet CX/FICS 02/11/7
2001-12-14
Codexarbete med riktlinjer för riskanalys av livsmedel framställda med modern bioteknik - allergifrågor mm. Synpunkter på remiss Dnr 1216/01
2001-06-26 Remiss: Codex märkningskommitté CCFL - märkning av livsmedel framställda med bioteknik (Dnr 1686/00 och 1409/01)
2000-09-25 Remiss: "Codex arbete med riktlinjer för GMO-riskanalys" (Dnr 1124/00)
2000-01-17 Remiss Dnr 4164/99 "Codex och livsmedel framställda med genteknik"
1998-12-06 Deltagande av internationella icke-statliga organisationer i Codexarbetet (Livsmedelsverket Dnr3506/98) 
upp

Ekologiska livsmedel
2004-05-11 Om användningen av nitrit i Kravprodukter
2003-11-30 Avgifter för kontroll av ekologisk produktion 2004
2003-11-23 Principer för förädling av ekologiska produkter och imitation av andra livsmedel
2003-09-11 Remissvar på nya KRAV-regler
2003-03-04 SKIS synpunkter på EUs aktionsplan för ekologiska livsmedel och odling
2001-08-14 Remissvar: Aktionsplan för ekologisk produktion Jo2001/2098
2001-02-12 Angående tillsatser i ekologiska livsmedel
2000-12-16 Remissvar ang KRAV-regler
1998-04-13 USDA regler för ekologisk odling
upp

Fiske
2010-12-15 Förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter, gällande reglering av fiske efter ål
   
upp

Genteknik
2002-04-26 Synpunkter på remiss: EG-kommissionens förslag till förordning för biosäkerhetsprotokollet (Cartagenaprotokollet), Dnr EUM 2002/337/Kn
2001-12-14 Synpunkter på remiss Dnr 1216/01 Codexarbete med riktlinjer för riskanalys av livsmedel framställda med modern bioteknik - allergifrågor mm.
2001-06-26 Remiss: Codex märkningskommitté CCFL - märkning av livsmedel framställda med bioteknik (Dnr 1686/00 och 1409/01)
2001-04-16 Synpunkter på betänkandet "Att spränga gränser - bioteknikens möjligheter och risker" (SOU 2000:103)
2001-04-13

Remiss Dnr 1798/00 Saknr 341 till Livsmedelsverket angående "Märkning av GMO-livsmedel"

2000-03-31 Remiss Dnr 803/00 till Livsmedelsverket angående GMO-majs
2000-01-17 Remiss Dnr 4164/99 "Codex och livsmedel framställda med genteknik"
1999-10-17 Yttrande till Bioteknikkommitté om bioteknik från ett konsumentperspektiv
1999-01-09 Sveriges Konsumenter i Samverkan: Synpunkter om biosäkerhetsprotokollet
1998-12-02 Remiss: "Proposed Draft Recommendation for the Labelling of Foods Obtained through Biotechnology (981202 - Livsmedelsverket Dnr 2768/98)
1998-12-02 Konsumenter i Samverkan anser att EU-förordningen i frågan är godtagbar och bör kunna användas  som underlag för märkningsregler inom Codex Alimentarius (Livsmedelsverket Dnr 2768/98)
1998-08-05 Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad tomat (Livsmedelsverket Dnr 1732/98)
1998-08-05 Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:45) om genetiskt modifierade växter (Jordbruksverket Dnr 1732/98)
1997-12-11 Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojaböna (Livsmedelsverket Dnr 3423/97)
1997-10-24 Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojabönor (Livsmedelsverket Dnr 3423/97)
1996-03-31 Synpunkter på gemensam ståndpunkt (EG) nr 25/95 (Jordbruksdepartementet)
upp

Hållbar utveckling
2005-02-28 Hållbara laster för en ljus framtid, SOU 2004:119 (pdf-fil)
2005-02-01 Energideklarering av byggnader - För effektivare energianvändning (SOU 2004:109)
2001-11-14 SKIS synpunkter på "Handel och hållbar utveckling i ett integrerat perspektiv". Kommerskollegium Dnr 119-2323-2001.
2001-09-14 Remiss till Miljödepartementet - Synpunkter inför Rio+10 om hållbar utveckling i förhållande till hållbar konsumtion"
upp

Hälsofrågor
2009-09-24 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)
2004-10-15 Kommentararer till "The future of Health in Europe - An overview of strategies for better health" (pdf)
   
 
Internationellt
2004-10-15 Kommentararer till "The future of Health in Europe - An overview of strategies for better health" (pdf)
2003-03-04 SKIS synpunkter på EUs aktionsplan för ekologiska livsmedel och odling
2002-11-28 Svenskt bud i GATS-förhandlingarna
2002-04-26 Synpunkter på remiss: EG-kommissionens förslag till förordning för biosäkerhetsprotokollet (Cartagenaprotokollet), Dnr EUM 2002/337/Kn
2002-02-13 Synpunkter på Promemorian mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
2001-09-14

Remiss till Miljödepartementet - Synpunkter inför Rio+10 om hållbar utveckling i förhållande till hållbar konsumtion"

2000-11-28 Remiss till Kommerskollegium om TRIPS
2000-09-28 Ang. Växtgenetiska resurser - nya texter (Teheran)
1999-01-27 Konsumenter i Samverkans synpunkter på WTO:s rapport om handel och investeringar (Kommerskollegium Dnr 117-2536-98)
1998-12-06 Deltagande av internationella icke-statliga organisationer i Codexarbetet (Livsmedelsverket Dnr3506/98) 
upp

Konsumentinflytande
2005-02-15 Den framtida konsumentpolitiken (Ds 2004:51)
2002-02-13 Synpunkter på Promemorian mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
2000-07-15 Remiss: betänkande av Konsumentpolitiska kommittén 2000 ”Starka konsumenter i en gränslös värld” (SOU 2000:29)
upp

Livsmedel allmänt
2009-09-24 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)
2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden
2007-04-11 Yttrande över ”Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (NTD)".

Läs Livsmedelsverkets sammanfattning av rapporten >>
Läs hela rapporten (pdf) >>
2002-08-23 Remissvar till "Aktionsplan för ökad återföring av fosfor ur avlopp från hushåll". (Naturvårdsverket 020610)
2002-02-22 Synpunkter på Remiss 472/2002 bekämpningsmedelsrester i barnmat
2001-07-17 Remiss "Discussion Paper" om närings- och fysiologiska påståenden (uppdaterad 2001-08-02)
2001-05-09 SKIS motsätter sig tillsättande av fytostyroler i bageriprodukter, snacks och godis i avsikt att påstå att det har kolesterolsänkande effekt. (DNR 879/01)
2000-10-04 Synpunkter på remiss "Varor utan faror"
2000-07-27 Remiss över EU:s Whitepaper on Food Safety, AEC
2000-03-30 Vitbok om livsmedelssäkerhet Komm (1999 719 slutlig)
2000-01-05 Remiss: Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden enligt förordning om nya livsmedel av Salatrim
1998-07-14 En livsmedelsstrategi för Sverige  (Närings- och handelsdepartementet SOU 1997:167)
upp

Märkning
2004-08-03 Yttrande över förslag till föreskrifter om märkning med viss symbol (”nyckelhålsmärkning”)
2000-09-18 Vissa märkningsfrågor med anledning av den s k vitboken
1999-02-24 Konsumenter i Samverkan synpunkter på förslaget om regler för märkning med termen "vegetarisk" (Livsmedelsverket CX/FL 99/11)
1998-12-02 Konsumenter i Samverkan anser att EU-förordningen i frågan är godtagbar och bör kunna användas som underlag för märkningsregler inom Codex Alimentarius (Livsmedelsverket Dnr 2768/98)
upp

Vården
2000-06-03 Remiss: Synpunkter om CCNFSDU kosttillskott, CX/NFSDU 00/5
1997-10-28 Förslag till kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om vitamin- och mineralpreparat (Livsmedelsverket Dnr 2473/97)
1997-10-28 Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:9) om tillämpning av läkemedelslagen  (Läkemedelsverket Dnr 581:5317/97)
1996-01-31 Rapport från Livsmedelsverkets och Läkemedelsverkets gemensamma referensgrupp för gränsdragning mellan livsmedel och läkemedel (Livsmedelsverket Dnr 3669/95)
upp


Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss