Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2003-11-30


Jordbruksverket
Växtodlingsenheten
Magdalena Wallman
551 82 JönköpingDnr 26 5512/03

Avgifter för kontroll av ekologisk produktion 2004

Vi har fått denna skrivelse (2003-11-12) och har följande att kommentera:

Det är en omöjlighet att för oss bedöma de olika avgifternas berättigande och riktighet. Frågan är om någon kan göra det, mer än att instämma. Att opponera fyller ju heller inget syfte.
Om vi ska yttra oss har vi bara ett svar: avgifterna ÄR ALLDELES FÖR HÖGA.

Däremot vill vi ge uttryck för vår syn på finansieringen av kontroll och märkning generellt. Det är ett principiellt fel att ta ut avgifter för att finansiera kontroll av produktion som strävar efter kvalitet, uthållighet och ekologisk utveckling. I synnerhet eftersom detta numera är ett prioriterat mål för den svenska politiken. Nuvarande system motverkar en positiv utveckling eftersom avgifterna i produktionsled drabbas av procentpåslag i alla led inklusive momsen. Detta snedvrider konkurrensen och gör att verksamhet som är i strid med de politiska målen får en ekonomisk fördel och försvårar för konsumenterna att välja rätt.

Vi kommer att ta upp debatten i andra sammanhang också, att produktion som stämmer överens med regeringens mål och de allmänna politiska målen ska premieras genom skattelättnader, subventioner eller premier. Ett sådant system skulle få en korrekt effekt genom att sådana produkter blir billigare och gapet mellan konventionell och ekologisk produktion/priser kommer att minska, vilket underlättar en ökad ekologisk konsumtion.

De av KRAV (eller Demeter) kontrollerade och godkända odlingarna bör alltså få ett produktionsbidrag. Godkännandemärket skulle då också få innebörden av att denna produkt premieras av staten för att den produceras i enlighet med de gemensamt fastställda politiska målen. Kostnaderna för kontroll av att odlingen sker i överensstämmelse med de politiska målen bör täckas av skattemedel och inte tas ut som en straffavgift. Det kan jämföras med andra samhälleliga funktioner som har till uppgift att kontrollera och reglera verksamheter för att de uppfyller lagar och förordningar. T ex betalas inte Polisen av brottslingarna och hela vårt rättsväsende är ju skattefinansierat. Kontrollen vid landets gränser betalas också av skattemedel och inte av smugglarna.

Generellt kan man säga att vår syn som konsumentorganisation är att det som motverkar våra politiska mål ska beläggas med avgifter medan det som uppfyller kraven för samhällets politiska mål ska premieras.

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande

  Relevanta länkar på hemsidan:
  EkoLogiskt Val
  Ekologisk förädling
  Påverka regelverket för ekologisk odling och förädling
upp