Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2009-09-24


Till: Utbildningsdepartementet
103 33 StockholmDen nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)
Yttrande Dnr U2009/4029/S

Sveriges Konsumenter i Samverkan, den fristående konsumentorganisationen i Sverige, har inte beretts tillfälle att yttra oss över förslaget ”Den nya skollagen” men tar tillfället att ändå yttra oss, specifikt på en viktig punkt som berör oss alla som konsumenter och inte minst våra viktiga ungdomar och folkhälsan.

Det omfattande förslaget är av stort intresse, det handlar ju om den viktiga uppgiften för våra framtida generationer och väl utbildade ungdomar är ju basen för vår framtid.

Vad vi med beklagande däremot noterar är att frågan om hur våra unga ska utbildas till medvetna konsumenter i allmänhet och i synnerhet när det gäller kosten och dess effekter på folkhälsan, i stort sett bara behandlats med ett kort tillägg, som troligen kom till efter den häftiga debatten om skolmaten:
…utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Resultatet av skoldagarnas arbete och elevernas ansträngningar är helt beroende av att våra barn får tillgång till tillräcklig energi och näring, för att både uppehålla koncentrationen och orka med skolarbetet. Alla satsningar är annars delvis bortkastade och med tanke på de oerhörda summor som spenderas på utbildningsväsendet är det djupt tragiskt om man inte ser till effektiviteten i skolarbetet och ger barnen och ungdomarna så högvärdig energi och näring som möjligt, tillsammans med fysisk aktivitet och andra prestationsfrämjande insatser. Det är annars som att ställa upp i en motortävling med lågoktanigt bränsle mot konkurrenter som har tillgång till specialbränsle för sina motorer.

Det är allmänt känt att både kropp och hjärna ”kallar på” mer energi om energinivån sjunker och att i dagens skola är närheten till snabba kolhydrater, läsk och godis en riskfaktor både kortsiktigt och långsiktigt. Att allt fler drabbas av övervikt, fetma och diabetes har sina orsaker, till stor del beroende på just felnäring i kombination med bristande fysisk aktivitet, dock inte enbart detta sista.
De ungas konsumtion av läsk och godis, från närbelägna butiker, är ett välbekant fenomen och ju sämre skolmaten är ju fler går ut och handlar snabb energi.

Näringsexperterna är inte alla överens om alla detaljer, men i stort överens om att man ska hålla nere intaget av de snabba kolhydraterna. Man kan heller inte påstå att de gällande närings- och kostrekommendationerna har förbättrat läget och sedan Nyckelhålsmärkningen infördes kan man inte se att hälsoläget har förbättrats, snarare försämrats.

Det finns ett stort antal experter, både professorer, forskare, läkare och kostexperter som är eniga om att fokuseringen på lågt fettintag i kombination med högt kolhydratintag är olyckligt och motverkande en bättre folkhälsa. Samma gäller de officiella rekommendationerna, samt reklamen för margariner, att undvika mättade animaliska fetter och i stället öka intaget av fleromättade fetter, där Omega-6 idag är dominerande. Den höga halten Omega-6 har inflammationsskapande effekter. Att då leka med våra barns hälsa är oförsvarligt och det räcker inte med att konstatera att näringsrekommendationerna ska omarbetas de närmaste åren. Det är oansvarigt att skjuta framåt ett så viktigt beslut och inte omgående lägga om till bättre kost, i vart fall tillåta den demokratiska valfriheten även i skolmaten. Det är få saker där man tillämpar ett regelrätt diktatoriskt tillvägagångssätt, som just att enbart rekommendera lättmargarin och lättmjölk i skolornas matsalar. Det är anmärkningsvärt.

Att mängden energi är viktig och även den långsamt verkande energin, är en förutsättning för att barnen ska orka med skolarbetet. Att då dryga ut matfettet och mjölken med mera vatten (mindre fett) är ju helt motverkande målet att ge våra barn tillräcklig och närande skolmat.

Man kan heller inte skylla på kostnaderna då margariner är dyrare än smör om man tar hänsyn till inblandat vatten.

Läs mer i Bengts nya blogg: Lättmargarin är inget alternativ

Att exponera barnen för så hög nivå av Omega-6 är också ett hot mot deras hälsa. Så sent som 2009-09-11 presenterades nya rön från forskning i Göteborg där slutsatsen var att smör och fisk klart pekas ut som bra för att minska allergierna:

Allergi ökar bland unga i Västra Götaland
Ny studie från Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Hur länge ska man då skylla på att det behövs mera forskning, när man redan ser att man sedan länge har varit inne på fel väg? Vem tar ansvaret för att vi bortser från ”försiktighetsprincipen” och sunt förnuft?

Debatten om skolmaten och kostrekommendationerna ökar och allt fler konsumenter inser att vi länge har blivit missledda med näringsrekommendationer, som är förlegade och felaktiga. Allt fler testar själv och märker klart positiva effekter, såväl viktmässigt som att de blir friskare, t o m botar sin diabetes. Påståenden om att man måste forska mera på denna kostomläggnings långsiktiga effekter är bara en förhalningstaktik, medan folk inte väntar på att få reda på om 10-20 år hur det stod till med saken. Känner de att de mår bättre, går ner i vikt, botar sin diabetes, går det inte att tvinga folk att avstå från det de upplever som förbättringar.

Det är därför mycket positivt att man i förslaget till Skollagen infört förslaget om att skolmåltiderna skall vara näringsriktiga. Vad annars?

När det nu råder delade meningar om vad som är ”näringsriktigt” får man inte ge monopol på tolkningsföreträdet till bara en myndighet. Nu måste man ta frågan på allvar och utvärdera vad vi vet idag genom att höra många parter och inte låta en myndighet göra detta. Frågan om folkhälsan är betydligt viktigare än att av prestigeskäl hålla fast vid uppfattningar, som allt mer ifrågasätts. Det finns tillräckligt med nya rön som talar för en snabbare förändring och att inte spela med folkhälsan och i långbänk skylla på att man ska utreda. Folkhälsan är för viktig för att låsa fast positionerna och våra barns hälsa är viktigare än så, då man försämrar deras start i livet och försämrar deras prestationsförmåga i skolarbetet.

Det växer fram ett nätverk i Sverige mot de så kallade lättprodukterna i skolmatsalarna och i skolmaten och föräldrar är upprörda över att deras barn måste tvingas äta produkter som är både näringsfattigare och direkt allergiframkallande. En namninsamling ligger ute. Målet är 10 000 underskrifter men med tanke på detta förslag om Skollagen skickar vi det omgående till skolminister Jan Björklund med de 7 300 underskrifter som redan samlats.

Det minsta man kan begära i en riktig demokrati är valfrihet och att man låter folks sunda omdöme få vara det som bestämmer när en myndighet står i strid med stora delar av vår forskarvärld. Var och en ska kunna ta ansvar för sina egna liv, medan myndigheten inte i praktiken kan ta ansvar för felaktiga näringsrekommendationer.

Sammanfattning:

När så stora frågor står på spel, dels folkhälsan och de skenande kostnaderna för vård, sjukvård och lidande vid sjukdom samt den försämrade prestationsförmågan hos de unga i skolarbetet, som också drar så stora kostnader, måste snarast ordet ”näringsriktigt” definieras och en större enighet tas fram där alla parter kan få vara med och även folket får säga sitt, föräldrarna och skolungdomarna också.

Det är otidsenligt att just för matfett och mjölk låta en enstaka myndighet mer eller mindre få skapa en diktatorisk tvångsmatning för i synnerhet skolungdomarna, våra barn. Det minsta man kan begära är valfrihet vad gäller skolmaten och att överlåta åt barnen och deras föräldrar att välja, om man nu inte kommer fram till en enighet om vad som är ”näringsriktigt”. I undervisningen bör också kost och näring ges större och objektivare utrymme, så kanske barnen själva kan välja, även i detta fall, när de ändå får välja vilken rätt de vill ta, vilka grönsaker de vill äta och även mängden.
Med vänlig hälsning

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam, Ordförande


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se