Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Öppet brev             2002-11-25


Till: Statsrådet Ann-Christin Nykvist

Låt inte EUs salmonellalagstiftning
försämra folkhälsan i Sverige!

Sverige arbetar sedan 50 år aktivt med att bekämpa salmonella. Syftet är att stärka folkhälsan och att konsumenterna ska känna trygghet. Flera undersökningar visar också att svenska konsumenter har ett mycket högt förtroende för Sveriges bönder och deras livsmedelsproduktion. En mycket viktig grund för förtroendet är salmonellafria livsmedel.

Vi är stolta över arbetet som näringen och myndigheterna har åstadkommit i Sverige med stöd av läkare och konsumenter. Det långsiktiga målet är att förbättra folkhälsan i hela den Europeiska Unionen. Detta får dock inte ske på bekostnad av den svenska folkhälsan.

Vi känner oro för att arbetet med salmonellalagstiftningen inom EU kan försämra Sveriges möjligheter att upprätthålla det goda salmonellaläget inom djurhållningen med risker för folkhälsan som följd. Sveriges långsiktiga investering i salmonellakontroller får inte äventyras. Och böndernas motivation för förebyggande åtgärder måste upprätthållas.

Vi känner också oro för Livsmedelsverkets rapporter: Importintygen för kött är vid upprepade tillfällen felaktiga. Salmonella finns i en tredjedel av köttberedningar, det vill säga färskt och fryst kött med saltlösning eller smakämnen.

• Vårt mål på lång sikt är att konsumenterna i hela EU ska kunna erbjudas salmonellafria livsmedel. Salmonellakontrollerna i Europa får dock inte ekonomiskt belasta Sverige, som under 50 år burit sina egna kostnader. Bönder och andra livsmedelsproducenter i Sverige får inte heller ställas inför sämre förutsättningar än sina konkurrenter i unionen.

• Sveriges salmonellagarantier måste bibehållas. All införsel av animaliska livsmedel, levande djur och foder måste kontrolleras avseende samtliga salmonellatyper. Denna kontroll måste också omfatta köttberedningar.

• Vi vill att Livsmedelsverket får erforderliga resurser för att kontrollera intyg och livsmedel avseende salmonellasmitta.

• Vi föreslår att den samhällsekonomiska nyttan av det svenska åtgärdsprogrammet mot salmonella utreds.

Näringen erbjuder sig att tillsammans med konsumentorganisationerna ge regeringen stöd i det fortsatta arbetet för att förbättra salmonellasituationen i EU. Vi vill samarbeta för att salmonellagarantierna ska fortsätta att gälla för alla salmonellatyper och att importerade köttberedningar också ska omfattas av obligatorisk kontroll.

Nedan följer en kort historik och några resultat

Förebyggande kontroller och bekämpande av salmonella hos djur har i Sverige en 50-årig tradition. Arbetet började efter salmonellaepidemin i Alvesta i början av 1950-talet då 90 människor dog och 9000 insjuknade. Motivet för arbetet var att säkra folkhälsan.

Genom att konsekvent kontrollera salmonella och vid förekomst vidta åtgärder har Sverige uppnått anmärkningsvärt bra resultat. Det hävdar bland andra professor Anders Engvall, statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Åtgärderna omfattar importdjur, foder, levande djur och djur vid slakt. Förekomst av salmonella hos slaktade djur ligger under 0,1 %. Om salmonella påvisas genom provtagnings- programmen, oavsett serotyp (totalt finns över 2500), lägges författningsenliga restriktioner på besättningarna.

Slaktade trots salmonellasmitta
För vissa uppfödningsformer, särskilt inom fjäderfähållningen, slaktas och destrueras alla djur efter att salmonella påvisats. Djurägaren bekostar själv kontroll- och provtagningsprogrammen. Principen för statlig ersättning avseende kostnader för bekämpning, smittrening och produktionsbortfall varierar mellan djurkategorier. Vid produktion av slaktkyckling och i specialiserad nötköttsproduktion står dock uppfödarna för alla kostnader.

Salmonellakontrollen har bedrivits långsiktigt och i full enighet mellan läkare och veterinärer, djurägare och myndigheter, forskare och praktiker, branschorganisationer och konsumenter. SVA visade i början av 1990-talet att salmonellakontrollen också var en samhällsekonomiskt bra investering. Vinsten låg i minskade sjukvårdskostnader för människor.

Väl fungerande svensk kontroll
Ett resultat av vårt svenska kontrollprogram är att vi undsluppit den världsomspännande epidemin med Salmonella Enteritidis. Denna salmonellatyp etablerade sig i fjäderfäpopulationen under 1980-talet och idag är Enteritidis-infektioner vanliga hos människor utomlands.

Ytterligare ett bevis på en väl fungerande svensk kontroll är att den multiresistenta Salmonella Typhimurium, DT104 inte har etablerat sig inom svensk djurhållning. Denna salmonellatyp har spritt sig över praktiskt taget hela världen och är idag ett stort problem för danska grisuppfödare.

Problemen med antibiotikaresistenta bakterier i Sverige är små tack vare en restriktiv användning av antibiotika såväl hos människa och djur. Enligt SVA är resistensläget allvarligt i andra länder. Det finns andra serotyper än Typhimurium som uppvisar multiresistens, exempelvis Salmonella Bredeney, Salmonella Newport och Salmonella St. Paul.

Ursprung utanför landets gränser
Sveriges Smittskyddsläkare slår i sitt strategidokument från 1999 fast att djurfoder och djurhållning, liksom livsmedel, ska hållas fria från salmonella. I dag har mer än 85% av de i Sverige anmälda salmonellafallen sitt ursprung utanför landets gränser. Det omvända förhållandet gäller i de flesta andra EU-länder.

Samsynen kring målsättningen att svensk djurhållning och livsmedelsproduktion ska vara salmonellafri har under året manifesterats vid arbetsmöten och rundabordssamtal med läkare, konsumentorganisationer och företrädare för Sveriges bönder.

(Enligt uppdrag från: Sveriges Konsumenter i Samverkan, Sveriges Konsumentråd, Sveriges Smittskyddsläkare, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Djurhälsovården, Svensk Fågel, Svenska Ägg, Svensk Mjölk)


För denna information svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se