Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-04-06  
Codex Alimentarius
Det internationella regelverket
för livsmedelsstandarder


Vi hade en aktiv roll i arbetet med standarder fram till 2003 med stora insatser och här kan man se vad som lagts ut på hemsidan.

Här följer nu en uppdatering av
hur arbetet är organiserat idag

Vi har inte resurser att följa arbetet längre, men som medlem i Consumers International vet vi att konsumentsynpunkterna framförs av kompetenta experter. Processen är mycket omfattande och ländernas myndigheter och departement är den stora gruppen deltagare, men näringslivet har också platser, antingen i de nationella delegationerna eller direkt. Se exempel längre ner för kommittén för fetter och oljor, son i februari hade ett möte i Malaysia, som samordnar denna kommitté. Inte oväntat med tanke på de starka intressena bakom palmoljan. Lägg märke till den stora delegationen från just palmoljeindustrin i detta dokument.

Livsmedelsverket, Sveriges Codex Contact Point
Alla länder har en Codex Contact Point. I Sverige är det Livsmedelsverket, läs mer under Nationellt och internationellt arbete. Codexsekretariatet, som är en del av Regelavdelningen, samordnar Codexarbetet.
Läs mer direkt på Livsmedelsverkets hemsida >>

Logo FAO
Codex Alimentarius
- Joint FAO/WHO Food Standards Programme
Codex Alimentarius (lat."boken om livsmedel") är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FN:s ram under namnet Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Programmet är gemensamt för FAO och WHO, men FAO har större delen av både praktiskt och ekonomiskt ansvar.
Logo WHO
Syftet med FAO/WHO-programmet är att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel.

Kontakt: För att kontakta Livsmedelsverkets Codex Contact Point, mejla Codex@slv.se.


Nationellt och internationellt Codexarbete

Livsmedelsverket, Codex Contact Point
Livsmedelsverket är svenskt kontaktorgan till Codex Alimentarius (s.k. Codex Contact Point). Regelavdelningen sköter de funktioner som krävs av kontaktorganen för Codexkommissionen (CAC) i varje land.

Eva Rolfsdotter Lönberg är Codexsamordnare för Sverige och Åsa Isacson är sekreterare, båda finns på Regelavdelningen.

Alla Codexdokument utom cirkulärbreven (CL) finns att hämta på Codex hemsida. CL skickas bara till varje lands kontaktorgan. CL skickas också till de organisationer som har observatörsstatus inom CAC.

Kommittéansvariga och arbetet inom Sverige
För varje Codexkommitté finns en person som utsetts som kommittéansvarig (KA). De flesta KA tillhör Regelavdelningen på Livsmedelsverket. KA är den som ansvarar för att Sveriges synpunkter framförs i arbetet. Det inte är verkets synpunkter, utan Sveriges som ska framföras.

Det innebär att KA måste sammanställa synpunkter från verket, externa experter, industri, handel, konsumenter osv. Sveriges synpunkter måste förankras i departementet och därefter inom EU innan de kan framföras vid Codexmöten dvs. globalt.

Arbetet inom varje kommitté sker löpande under året, mellan mötena via e-post. I enstaka fall sammanträder fysiska arbetsgrupper mellan kommittémöten. Arbetets omfattning är mycket olika i olika kommittéer. Sverige bidrar med synpunkter även i de kommittéer vi inte deltar i.

Sveriges främsta möjlighet att påverka slutresultatet är att i tidigt skede föreslå en gemensam EU-position och driva den.

Samarbete inom EU
Inför varje Codexmöte hålls samordningsmöten i en arbetsgrupp under ministerrådet där alla 25 medlemsstaterna (MS) och EU-kommissionen (KOM) så långt som möjligt kommer överens om gemensamma ståndpunkter och förhandlingsstrategier. Särskilda rutiner för hur kommissionen och MS (ECMS) ska samarbeta och agera inför och vid Codexmöten är fastställda.

Inom EU kommer man överens om vem som har behörighet (competence) i olika frågor, antingen MS själva eller KOM. Behörigheten kan också vara delad men med huvuddelen antingen hos MS eller hos KOM.

Codexmöten
Livsmedelsverket deltar i alla generella kommittéer som är de absolut högst prioriterade för Sverige. Bland alla varukommittéer deltar vi endast i kommittén för mjölk och mjölkprodukter. Livsmedelsverket deltar i mötena med 1-3 personer. Ofta leder en person från departementet delegationen vid de möten Livsmedelsverket deltar i.

Vid själva Codexmötet talar KOM vid EU-behörighet och ordförandeskapet vid MS-behörighet om det finns en gemensam ståndpunkt. MS talar fritt om det är MS-behörighet och gemensam ståndpunkt saknas.

EU-Kommissionen och medlemsstaterna
KOM är angelägen om att så många experter från MS som möjligt deltar för att bredda kompetensen hos EU-gruppen. MS kan och bör också av strategiska skäl stödja de gemensamma ståndpunkterna med egna inlägg. KOM är helt beroende av att MS deltar i mötena eftersom ordföranden ska ta hänsyn till KOM yttranden som om det är alla närvarande EU-länder som yttrat sig. Finns inga MS närvarande betyder inlägget från KOM ingenting.

Omedelbart ikraftträdande
När en Codextext, Tex. standard, riktlinje, gränsvärde antagits av CAC så träder den i kraft omedelbart. EU måste anpassa sina regler så att de inte väsentligen avviker från Codexreglerna.

Rapportering
Vid varje kommittémöte antas utkastet till rapport. Rapporten publiceras inom några veckor på Codex hemsida.

Kontakt
Vill man mejla Livsmedelsverkets Codex Contact Point. (codex@slv.se)
Uppdaterad: 2008-05-22 Sidan uppdaterad av: Eva Rolfsdotter Lönberg, Regelavdelningen


Kommittén för fetter och oljor (CCFO) feb 2009
Ett möte hölls i Kota Kinabalu, Malaysia, 16 - 20 februari 2009.

Sammanfattning:
Mötet var det första under Malaysias värdskap. Det var otroligt välordnat. Två av frågorna vid mötet var mest svårlösta. En var revidering av högsta tillåtna halt linolensyra i standarden för olivolja och olivrestolja.

Den andra frågan var kriterier för vilka föregående laster som ska tillåtas före transport av ätliga fetter och oljor och en lista över tillåtna föregående laster.

EG samordning hölls varje morgon före mötet under ledning av Tjeckien.
Ytterligare information finns i den officiella rapporten (uppdaterad: 2009-03-30).


Samordningen inom EU
Alla EU-länderna samordnar sig inom EU och EU för alls talan. Läs mer >>.


Consumers International
Den internationella konsumentorganisationens deltagande
www.consumersinternational.org

Här ett exempel på hur viktigt arbetet är, det gäller märkning av GMO:
Latest news...Major success in fight to label GM products

Codex Alimentarius för konsumenter
Three resource guides, in one publication, that cover different aspects of consumers involvement in Codex Alimentarius: the international standard setting body.
1. Codex for Consumers: What is it all about?
2. Demystifying the different codex committees
3. Participation of consumer organisations in Codex Alimentarius

Tre guider i en publication som täcker olika aspekter
av konsumenternas deltagande i Codex Alimentarius:

1. Codex för konsumenter: Vad handlar det om?
2. Avmystifiera olika codex kommittéer
3. Deltagande av konsumentorganisationer i Codex Alimentarius


Codex Alimentarius - Officiell sajt
www.codexalimentarius.net >>

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss