Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-10-16  


En preliminär kommentar till enkät om glutamat
(baserad på de första 644 svaren)

Enkäten sändes ut 9/10 via e-post till våra medlemmar, läsare av KONSUMENT-rapporten, KR, samt Snabba KonsumentNyheter, SKN, och lades också ute på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se

Inom 24 timmar hade drygt 600 svar inkommit och när som helst passera vi 1000 svar. Det är en anmärkningsvärt hög svarsfrekvens och snabb dessutom, vilket får tolkas som att frågan är högaktuell.

Begreppsförvirringen är tydlig, ibland användes ordet glutamat, ibland smakförstärkare och ibland E612.

63 % visste inte t ex att E621 och glutamat var samma sak, medan 73 % visste att glutamat och smakförstärkare var samma sak. Alltså är ett E-nr utan förklaring ingen upplysning utan att kolla i E-nummernyckel, det bör alltså stå E621 smakförstärkare..

96,4 % angav att de inte ansåg att glutamat var en för konsumenter behövlig tillsats.

96 % anser glutamat är en onyttig tillsats.

57,2 % svarade att de följt frågan länge. (Hög medvetandegrad)

18 % svarade att man inte litar på Livsmedelsverkets information om glutamat medan 81 % anger att man litar på information från Sveriges Konsumenter i Samverkan. (Man kan ha angett båda här)

68 % anger att man inte anser att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa. 9 % svarade JA medan 22% svarade ”vet ej”.

74% anger att man tycker att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen.

En fråga förbryllar. Vi bad svararna att sätta kryss i rutor för vad de minns att Livsmedelsverket gått ut och varnat för. Själva kan vi inte komma ihåg att SLV någonsin varnat för: azofärger, sötningsmedel, glutamat, härdning av fetter, transfetter och genmodifierade livsmedel. Men här är antalet kryss i samma ordning: 141,87,38,114,182,66.

Det kan inte tolkas på annat sätt än att om Livsmedelsverket går ut och kommenterar (ofta lugnar eller förnekar risk) i samband med larm, uppfattas eller blir det kvar i minnet känslan av att man varnat.

219 svar har kommit in på denna fråga. Drygt en tredjedel angav akrylamid, i övrigt inkom en flora av svar
som är mycket intressant. Listan kommer att specialbearbetas.

54 % uppgav att de undvikit glutamat sedan länge, medan 40 % uppgav att de nu efter debatten undviker glutamat.

73 % svarar att de inte tycker att antalet matlarm är för många.. Vi hade väntat oss en annan siffra men det får tolkas som att våra läsare och medlemmar är medvetna och mycket informerade och anser att larmen behövs.

94 % angav att de ville att konsumentrörelsen skulle utveckla en djupare dialog med tillverkarna för att tillhandahålla ”Framtidens mat – på konsumenternas villkor”, en satsning/projekt vi sedan en tid arbetat med.

40 % har lagt till kommentarer, vilket får ses som att det finns ett stort engagemang bland konsumenter i dessa frågor.

Procentsiffrorna är räknade efter 644 svar vilket betyder att smärre avvikelser kan finnas när vi slutligen räknar alla svar, i vart fall då 1000 svar inkommit. Men 644 svar är ändå ett tillräckligt stor statistiskt underlag för att tolka siffrorna som säkra. Men man ska också ta med i beräkningen att denna enkät gjorts blad ganska informerade och medvetna konsumenter och frågan är om inte detta är mer relevant än att fråga 1000 personer ”på gatan” eller genom ett slumpvis urval
.

Se enkätfrågorna >>
Läs vårt pressmeddelande >>

upp